rugby.far.org.pl
far.org.pl
Rozgrywki ligowe O grze Kalendarium Galeria Kontakt
far.org.pl
far.org.pl
far.org.pl
far.org.pl
far.org.pl

Regulamin Polskiej Ligi Rugby na Wózkach – Sezon 2015

____________________________________________________________

SEKCJA 1. Organizacja Ligi
____________________________________________________________

1. Organizatorem PLRnW w sezonie 2015 jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

2.Rozgrywki PLRnW są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR", a Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Fundacją PZU.

3. Mecze rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Rugby na Wózkach (IWRF, 1 stycznia 2015).

4. Liga rozgrywana będzie w systemie turniejowym, w cyklu kalendarzowym wiosna/jesień.

5. Formularze zgłoszeniowe na sezon ligowy, poszczególne turnieje ligowe oraz wszystkie informacje dotyczące organizacji turniejów wysyłane będą drogą elektroniczną do przedstawicieli drużyn, a także zamieszczane na stronie PLRnW: www.rugby.far.org.pl.

6. Sprzęt sportowy dozwolony do gry określa sekcja 4 Międzynarodowych Przepisów Gry w Rugby na Wózkach. Zawodnik może używać sprzętu posiadającego elementy niezgodne z przepisami, o ile nieprzepisowość wynika z faktu, że rok jego produkcji poprzedza datę aktualizacji danego przepisu. Nie może to jednak stwarzać  przewagi podczas gry oraz bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa zawodników przebywających na boisku. Odstępstwo musi zostać zaakceptowane przez Głównego Sędziego Ligi.

7. Banery i elementy reklamowe drużyn mogą być rozstawione wyłącznie przy ławce drużyny w trakcie rozgrywania przez nią meczu.

8. Zawodnicy zgłoszeni do PLRnW grają zgodnie z posiadaną klasyfikacją IWRF. Zawodnicy nieposiadający klasyfikacji IWRF grają zgodnie z Klasyfikacją Polską (Główny Klasyfikator Polski może wyrazić zgodę na używanie klasyfikacji narodowej u zawodników posiadających klasyfikację IWRF w uzasadnionych przypadkach). Zasady klasyfikacji określa sekcja 4.


9. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rozgrywek jest oświadczenie o braku przeciwwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego.


10. Warunkiem uczestnictwa w sezonie ligowym jest zgłoszenie drużyny posiadającej minimum 6 zawodników. Zgłoszenia składane są do biura FAR. W trakcie trwania ligi mogą być zgłaszani nowi zawodnicy, jednak z wyprzedzeniem min. 1 miesiąc przed turniejem ligowym. Warunkiem zgłoszenia nowego zawodnika jest przesłanie do organizatorów jego pełnej dokumentacji (dane osobowe, oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o udostępnieniu wizerunku, akceptacja regulaminu kaucji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych).


11. Transfer zawodników w trakcie sezonu odbywa się na zasadzie porozumienia pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi drużynami, zgodnie z warunkami zgłoszenia do drużyny nowego zawodnika. Jeśli drużyny nie dojdą do porozumienia, zawodnik może wziąć udział w rozgrywkach jako członek nowego zespołu dopiero od początku kolejnego sezonu ligowego. W trakcie jednego sezonu zawodnik nie może zmienić drużyny więcej niż jeden raz. Każda drużyna może przyjąć zaś maksymalnie 2 zawodników z transferu. Transferu można dokonać z wyprzedzeniem min. 1 miesiąca przed turniejem ligowym (tak jak w przypadku nowych zawodników).


12. W poszczególnych turniejach FAR pokrywa koszt pobytu drużyny składającej się z minimum 5 i maksymalnie 8 zawodników, którym mogą towarzyszyć maksymalnie 2 osoby chodzące. Jeżeli drużyna nie jest w stanie zgłosić 5 zawodników na turniej, sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana przez Organizatora, a konsekwencją może być wykluczenie z rozgrywek do końca bieżącego sezonu (jeśli sprawa dotyczy ostatniego turnieju w sezonie, to wykluczenie będzie dotyczyło kolejnego sezonu). Dodatkowe osoby muszą indywidualnie wykupić nocleg i wyżywienie. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość pokrycia kosztu pobytu dodatkowych zawodników przez FAR po ówczesnym zgłoszeniu. Uczestnictwo w turnieju wiąże się z obowiązkiem wzięcia udziału we wszystkich elementach programowych zaplanowanych dla uczestnika – spotkaniach, meczach, zebraniach, szkoleniach.


13. W składzie drużyny może znajdować się jeden zawodnik zagraniczny. Drużyna zobowiązuje się do wpłacenia przed turniejem kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł za zawodnika zagranicznego. Zawodnik opłaca koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Regulamin kaucji określa sekcja 3.


14. Drużyny zobowiązane są do wpłacenia przed sezonem kaucji zwrotnej w wysokości 400 zł. Regulamin kaucji określa sekcja 3.


15. W trakcie trwania turniejów PLRnW w kwestii spożywania alkoholu wszystkich uczestników obowiązuje regulamin obiektu, w którym się znajdują:
a) Na obiektach sportowych – na terenie szkoły oraz ośrodków sportu i rekreacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
b) W hotelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na korytarzach oraz przestrzeganie ciszy nocnej w budynku od godziny 22:00 do 6:00.
c) Obowiązuje zachowanie całkowitej trzeźwości na wszelkiego rodzaju zebraniach, spotkaniach, szkoleniach oraz podczas klasyfikacji i rozgrywania zawodów sportowych (meczy).
d) Konsekwencją nieprzestrzegania zakazu może być zawieszenie dalszego udziału w bieżącym turnieju (zawieszenie na boisku lub wydalenie z imprezy) i dyskwalifikacja z kolejnego turnieju ligowego lub, w skrajnych przypadkach, całkowite zawieszenie udziału w rozgrywkach PLRnW. O rodzaju kary decydować będą organizatorzy Polskiej Ligi Rugby na Wózkach.


16. Za wszystkie szkody i dewastacje wyrządzone na terenie obiektów sportowych oraz hotelu do odpowiedzialności finansowej pociągnięte będą drużyny odpowiedzialne za zniszczenia. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" nie odpowiada finansowo za szkody wyrządzone przez uczestników, które wynikają z nieprzestrzegania wewnętrznego regulaminu turnieju lub regulaminu obiektu, w którym rozgrywane są zawody.


17. Termin zgłaszania zespołów upływa 22.02.2015 r. Zgłoszenia weryfikowane są przez organizatorów PLRnW. Informacja o zakwalifikowanych zespołach oraz podziale na grupy przedstawiona zostanie na stronie internetowej PLRnW.

18. Zgłoszone i zakwalifikowane zespoły zostaną podzielone na trzy ligi:

- Liga I - 5 zespołów,

- Liga II - 6 zespołów,

- Liga III - 6 zespołów.


19. Kwalifikacja odbywa się na podstawie rankingu z ubiegłego sezonu (nowe zespoły zostaną rozlosowane w Lidze III). Kolejne w sezonie turnieje ligowe odbywać się będą wg rankingu drużyn z poprzednich turniejów danego sezonu.


20. Zasady rozgrywania turniejów oraz sposoby wyłaniania zwycięzców precyzuje sekcja 2.


21. Zgłoszenie do PLRnW w sezonie 2015 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.

____________________________________________________________

SEKCJA 2. Turnieje Ligowe
____________________________________________________________

1. W sezonie 2015 w rozgrywkach PLRnW udział wezmie 17 zespołów.


2. Rozegrane zostanie 7 turniejów ligowych w czterech sesjach:
Sesja 1 – I turniej ligi I, II, III
Sesja 2 – II turniej ligi I, II, III

Sesja 3 – turnieje pucharowe
Sesja 4 – turniej niskopunktowców


3. Mecze rozgrywane będą na jednym bądź dwóch równoległych boiskach (zależnie od ilości drużyn uczestniczących w poszczególnych turniejach) na zasadzie "każdy z każdym". Zespoły walczą o miejsca 1-5 w lidze I oraz o miejsca 1-6 w lidze II i III. O końcowym miejscu w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. Za każde zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za porażkę 1 pkt., za walkower 0 pkt. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry zostaną rozegrane dogrywki (zgodnie z przepisami IWRF). Przy tej samej ilości punktów o końcowym miejscu w grupie po dwóch sesjach decydować będzie wynik bezpośrednich starć. W dalszej kolejności liczba punktów zdobytych w bezpośrednich starciach, globalna liczba punktów, a ostatecznie losowanie.


4. Po turnieju drużyny otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca:

        Liga I                                        Liga II
I miejsce   – 5 pkt.                        I miejsce    – 6 pkt.
II miejsce  – 4 pkt.                        II miejsce   – 5 pkt.
III miejsce – 3 pkt.                        III  miejsce – 4 pkt.
IV miejsce – 2 pkt.                        IV miejsce – 3 pkt.
V miejsce  – 1 pkt.                        V miejsce  – 2 pkt.
                                                   VI miejsce - 1 pkt.

        Liga III
I miejsce   – 6 pkt.                       
II miejsce  – 5 pkt.                       
III miejsce – 4 pkt.                     
IV miejsce – 3 pkt.                       
V miejsce  – 2 pkt.                      
VI miejsce – 1 pkt.

 

5. Po turniejach nie ma spadków ani awansów. Drużyny walczą o jak najlepsze miejsca.Wyniki z poprzedniego turnieju będą decydować o ustawieniu drużyny w lidze i w której grupie będzie drużyna rozgrywała w następnym turnieju.


6. Globalna ilość punktów z dwóch sesji turniejowych będzie decydować o kwalifikacji do Turnieju Pucharowego. Przy tej samej ilości punktów o końcowym miejscu decydować będzie wynik bezpośrednich starć. W dalszej kolejności liczba punktów zdobytych w bezpośrednich starciach oraz globalna liczba punktów.

7. Na podstawie globalnej ilości punktów po dwóch sesjach turniejiwych zostaną przedstawione zajęte miejsca w Polskiej Lidze Rugby na Wózkach, a osiem najlepszych drużyn z rankingu globalnego zostanie zakwalifikowanych do turnieju pucharowego, gdzie rozegrają mecze o Puchar Ligi. Pozostałe drużyny rozegrają turniej o miejsca 9-16 w rankingu końcowym. Ostatnia drużyna (17 miejsce) z rankingu nie weźmie udziału w rozgrywkach pucharowych i pozostanie na ostatniej pozycji rankingu końcowego.

8. W sesji czwartej odbędzie się turniej niskopunktowców, w którym wezmą udział drużyny zgłaszające zawodników niskopunktowych, tj. z klasyfikacja od 0,5 do 1,5 pkt. Drużyny rozegrają turniej na zasadzie "każdy z każdym", a następnie w krzyżówkach dając tym samym ostateczny ranking Turnieju Niskopunktowców.

9. Miejsca zajęte w turniejach pucharowych będą podstawą do utworzenia lig w sezonie 2016. Jeżeli drużyna nie zgadza się z przydziałem do ligi w nowym sezonie wynikającego z rankingu końcowego, może zrezygnować z zajmowanej pozycji i tym samym otrzyma spadek do ostatniej ligi (zajmuje ostatnie miejsce w rankingu końcowym).

____________________________________________________________

SEKCJA 3. Kaucje
____________________________________________________________

1. Drużyna zgłaszająca się do udziału w sezonie ligowym zobowiązana jest do wpłacenia na konto FAR kaucji zwrotnej w wysokości 400 zł od drużyny (tytuł przelewu: nazwa drużyny - kaucja 2015). Kwota wpłacana jest na konto FAR przez przedstawiciela drużyny w terminie, który jest podany jako termin zgłaszania drużyn do sezonu (22.02.2015). Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest do przesłania imiennej listy osób zgłoszonych do sezonu wraz z pozostałymi oświadczeniami (oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o udostępnieniu wizerunku, akceptacja regulaminu kaucji i zgoda na prztwarzanie danych osobowych), potwierdzonych ich podpisami. Brak listy jest równoważny z nieuznaniem wpłaty kaucji przez księgowość. Jeżeli drużyna zgłasza do udziału w rozgrywkach nowego zawodnika, przedstawiciel zobowiązany jest do przesłania jego dokumentacji do organizatora (oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o udostępnieniu wizerunku, akceptacja regulaminu kaucji i zgoda na prztwarzanie danych osobowych).

2. Zwrot kaucji dokonywany jest przelewem na konto przedstawiciela drużyny po zakończeniu rozgrywek w sezonie, którego dotyczy kaucja.

3. Drużyna zgłaszająca do udziału w turnieju zawodnika zagranicznego zobowiązana jest do wpłacenia na konto FAR kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł. Kwota wpłacana jest na konto FAR w terminie, który jest podany jako termin zgłaszania drużyn do turnieju (22.02.2015). W przypadku potwierdzenia udziału w projekcie FAR poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego przez drużynę i nie dotarcia, bądź odwołania przyjazdu na turniej, kaucja za danego zawodnika zostanie w całości przeksięgowana jako darowizna na realizację celów statutowych FAR.  

4. Zgłoszenie do turnieju odbywa się na 3 tygodnie przed zawodami. W przypadku potwierdzenia udziału w projekcie FAR poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego przez drużynę i nie dotarcia jednego bądź więcej uczestników na turniej bez uzasadnionej i udokumentowanej przyczyny, i bez poinformowania o tym organizatora, koszt pobytu danej osoby na turnieju zostanie w całości przeksięgowany z konta kaucji drużyny jako darowizna na realizację celów statutowych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (informacja zawarta jest w oświadczeniu do podpisania przez uczestnika w chwili potwierdzenia udziału w rozgrywkach ligowych). Jeżeli na skutek udokumentowanych wydarzeń losowych zawodnik nie może wziąć udziału w zawodach, nie zostanie on obciążony kosztem pobytu, a jego miejsce może zająć inny zawodnik z tej samej drużyny, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora (nie później niż 3 dni przed zawodami). Dokumentacja wydarzeń losowych (np. zwolnienie lekarskie) winno zostać dostarczone do biura FAR do 7 dni od zakończenia zawodów.

5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z turnieju, bądź późniejszego przyjazdu bez poinformowania o tym organizatora w terminie zgłaszania drużyny do turnieju, drużynie potrącona zostanie z konta kaucji kwota adekwatna do wydatków poniesionych na nieobecnego zawodnika przez FAR.


6. W przypadku wyjazdu uczestnika z turnieju FAR z powodów dyscyplinarnych (złamanie regulaminu rozgrywek)  lub nieuzasadnionej przyczyny, jego kaucja zostaje zaksięgowana jako darowizna na realizację celów statutowych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR".


7. Drużyny, których część kaucji została potrącona zgodnie z regulaminem w czasie trwania turnieju, zobowiązane są do wyrównania kaucji do 21 dni przed kolejnym turniejem. Brak wyrównania równoznaczny jest z dyskwalifikacją drużyny z danego turnieju ligowego.

____________________________________________________________

SEKCJA 4. Klasyfikacja
____________________________________________________________

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

1. Zawodnicy zgłoszeni do PLRnW grają zgodnie z posiadaną Klasyfikacją IWRF.
2. Zawodnicy nieposiadający klasyfikacji IWRF grają zgodnie z Klasyfikacją Polską (Główny Klasyfikator Polski może wyrazić zgodę na używanie klasyfikacji narodowej u zawodników posiadających klasyfikację IWRF w uzasadnionych przypadkach).
3. Oznaczenia klasyfikacji:
a. IWRF – klasyfikacja międzynarodowa
b. POL – klasyfikacja narodowa
c. Brak oznaczenia przy klasie – klasa nadana przez trenera lub reprezentanta drużyny
d. „-„ nowy zawodnik, bez nadanej klasy.
4. Obok klasy sportowej może występować odpowiednie oznaczenie literowe (status):
a. N – oznacza, że jest to nowy zawodnik, który gra w rugby na wózkach mniej niż 1 rok lub porusza się na wózku maksymalnie 2 lata i jego siła mięśniowa może ulec zmianie.
b. R – oznacza, że klasyfikacja nie została jeszcze zamknięta i zawodnik wymaga dalszej obserwacji, aby potwierdzić klasę sportową. Oznaczenie R otrzyma również zawodnik, którego schorzenie jest progresywne i potrzebuje on badania na każdych zawodach.
c. P – oznacza, że klasa sportowa jest stała (dotyczy tylko klasyfikacji międzynarodowej IWRF).
d. T – oznacza, że jest to klasa tymczasowa, która została nadana podczas zgrupowania przez niepełny panel klasyfikacyjny.

II. PRZEBIEG KLASYFIKACJI

1. Harmonogram klasyfikacji zawodników będzie dostępny przed rozgrywanym turniejem i zostanie on przesłany drogą mailową do przedstawicieli drużyn. Obowiązkiem trenera/ przedstawiciela drużyny jest przekazanie zawodnikom wyznaczonym do klasyfikacji wszystkich informacji dotyczących procesu klasyfikacji.
2. Zawodnik znajdujący się na liście do klasyfikacji musi zgłosić się do pokoju klasyfikacyjnego, zgodnie z harmonogramem. Zawodnik proszony jest o przybycie 5 minut przed wyznaczonym czasem klasyfikacji dla sprawdzenia, czy jest poprawnie przygotowany do klasyfikacji.
3. Jeżeli występuje jakikolwiek konflikt czasowy zawodnika z harmonogramem klasyfikacji, zawodnik (lub trener/ przedstawiciel drużyny) proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego do klasyfikatorów.
4. Zawodnik zgłasza się do klasyfikacji na swoim wózku do rugby wraz z całym oprzyrządowaniem, którego używa podczas gry (rękawice, taśma, pasy) oraz zdjęciem legitymacyjnym potrzebnym do wystawienia karty klasyfikacyjnej PLRnW. Zawodnik proszony jest o niezakładanie rękawic ani taśm przed testami mięśniowymi.
5. Podczas klasyfikacji oprócz zawodnika może przebywać jego trener, menedżer drużyny lub reprezentant drużyny.
6. Klasyfikacja składa się z trzech części:
a. Testu mięśniowego (badanie fizykalne) – zawodnik może zostać poproszony
o przemieszczenie się z wózka do rugby na stół, krzesło lub matę oraz zdjęcie koszulki (kobiety powinny ubrać top lub koszulkę na ramiączka)
b. Testu funkcjonalnego – zawodnik powinien zapiąć pasy i zakleić rękawice
c. Obserwacji na boisku.
7. Po ukończeniu testu mięśniowego i funkcjonalnego zawodnik zostanie poinformowany
 o klasie sportowej, która może ulec zmianie po obserwacji na boisku (szczegóły określa sekcja 4.IV).  

III. NOWI ZAWODNICY

1. Zawodnik nie posiadający dotychczas klasy IWRF ani narodowej (POL) musi zostać sklasyfikowany przed pierwszym meczem rozgrywanym przez jego drużynę (zostaje zgłoszony do turnieju bez klasy). W uzasadnionych przypadkach, za zgodą klasyfikatorów i organizatora PLRnW, istnieje możliwość warunkowego dopuszczenia do gry zawodnika bez klasyfikacji po wstępnej ocenie dokonanej przez kapitanów drużyn i zaakceptowanej przez  sędziów danego meczu.
2. Nowi zawodnicy oraz zawodnicy wyznaczeni do re-klasyfikacji będą klasyfikowani w wyznaczonym terminie podczas turnieju PLRnW, o którym zostaną uprzednio poinformowani.

IV. ZMIANA KLASY SPORTOWEJ

1. Zawodnik, który w trakcie klasyfikacji uzyskał status N lub R będzie obserwowany przez czas trwania turnieju (bądź w kolejnych turniejach).

a. Klasa może zostać zmieniona przed lub w trakcie turnieju,

b. Zmiana zaczyna obowiązywać od pierwszego meczu po jej ogłoszeniu, na maksymalnie 30 minut przed meczem danej drużyny.
c.Jeśli ogłoszenie zmiany klasy nastąpi w odstępie mniej niż 30 minut przed meczem, wtedy zmiana obowiązuje zaraz po jego zakończeniu.

2. Pozostali zawodnicy (nieposiadający żadnego statusu) mogą zostać wezwani do ponownej klasyfikacji tylko po wcześniejszym uwzględnieniu w harmonogramie udostępnionym przed turniejem.
3. Zawodnik, który posiada klasę sportową, ale nie był klasyfikowany (klasa była nadana np. przez trenera lub reprezentanta drużyny), może zostać wezwany do klasyfikacji bez wcześniejszego uwzględnienia w harmonogramie klasyfikacji. Zmiana klasy sportowej takiego zawodnika zaczyna obowiązywać od pierwszego meczu po jej ogłoszeniu zgodnie z pkt. 1, IV, Sekcja 4.
4. Zawodnik posiadający klasę sportową IWRF, ma możliwość re-klasyfikacji w uzasadnionych przypadkach. Ponowna klasyfikacja odbywać się będzie w obecności klasyfikatora IWRF (Level 3 lub 4) i za jego zgodą możliwe będzie używanie przez danego zawodnika klasyfikacji narodowej, która obowiązuje tylko i wyłącznie w Polsce. Na wszystkich turniejach zagranicznych i międzynarodowych takiego zawodnika obowiązuje klasyfikacja IWRF.   

V. DYSKWALIFIKACJA I SANKCJE

1. Zawodnik, który otrzyma klasę 4.0 nie zostanie zakwalifikowany do gry w rugby na wózkach.
2. Zawodnik, który po testach znajduje się na granicy zakwalifikowania (pomiędzy 3.5 a 4.0) zostaje warunkowo dopuszczony do gry z klasą 3.5 R. Jeżeli po obserwacji zawodnik otrzyma klasę 4.0, zmiana następuje natychmiast po jej ogłoszeniu, tj. po skończeniu rozgrywanego meczu i zawodnik może kontynuować  dany turniej z klasą 4.0, a po jego zakończeniu zostaje zawieszony w grze.
3. Sytuacje, kiedy zawodnik nie ukończy klasyfikacji i nie uzyska klasy sportowej:
a. Zawodnik, który nie zgłosi się do klasyfikacji w wyznaczonym terminie, zostanie poproszony o wyjaśnienie powodu nieobecności.
b. Jeśli zawodnik odczuwa ból podczas testów, który ogranicza lub zabrania pełnego wysiłku podczas badania, zawodnik może zostać niedopuszczony do klasyfikacji.
c. Jeśli zawodnik nie wykazuje pełnego zaangażowania i wysiłku podczas badania, klasyfikacja zostanie przerwana natychmiast.
W wyżej wymienionych przypadkach, po odpowiednim uzasadnieniu, klasyfikatorzy mogą wyznaczyć drugi termin klasyfikacji, jeśli pozwoli na to czas na danym turnieju. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie sklasyfikowany i tym samym niezakwalifikowany do udziału w zawodach, aż do kolejnego turnieju.  
4. Jeżeli zawodnik podchodzi do klasyfikacji pod wpływem środków odurzających, klasyfikacja zostanie natychmiast przerwana, a zawodnik zostanie zawieszony w rozgrywkach do końca sezonu.
5. Zawodnik, który zostanie przyłapany na celowym fałszowaniu umiejętności, bądź zdolności, nie uzyska klasy sportowej oraz nie zostanie dopuszczony do udziału w turnieju. Jeżeli przy kolejnej klasyfikacji ponownie będzie próbował fałszować swoje umiejętności i zdolności, nie uzyska klasy sportowej i zostanie trwale usunięty z udziału w turniejach Rugby na Wózkach.

____________________________________________________________

       * Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
IWRF    |    Forum