rugby.far.org.pl
far.org.pl
Rozgrywki ligowe O grze Kalendarium Galeria Kontakt
far.org.pl
far.org.pl
far.org.pl
far.org.pl
far.org.pl

Regulamin Polskiej Ligi Rugby na Wózkach – Sezon 2017

____________________________________________________________

SEKCJA 1. Organizacja Ligi
____________________________________________________________

1. Organizatorem PLRnW w sezonie 2017 jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

2. Rozgrywki PLRnW są finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie zawartej umowy pomiędzy Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Mecze rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Rugby na Wózkach (IWRF, 1 stycznia 2015).

4. Liga rozgrywana będzie w systemie turniejowym, w cyklu kalendarzowym wiosna/jesień.

5. Formularze zgłoszeniowe na sezon ligowy, poszczególne turnieje ligowe oraz wszystkie informacje dotyczące organizacji turniejów wysyłane będą drogą elektroniczną do przedstawicieli drużyn, a także zamieszczane na stronie PLRnW: www.rugby.far.org.pl.

6. Sprzęt sportowy dozwolony do gry określa sekcja 4 Międzynarodowych Przepisów Gry w Rugby na Wózkach. Zawodnik może używać sprzętu posiadającego elementy niezgodne z przepisami, o ile nieprzepisowość wynika z faktu, że rok jego produkcji poprzedza datę aktualizacji danego przepisu. Nie może to jednak stwarzać  przewagi podczas gry oraz bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa zawodników przebywających na boisku. Odstępstwo musi zostać zaakceptowane przez Głównego Sędziego Ligi.

7. Banery i elementy reklamowe drużyn mogą być rozstawione wyłącznie przy ławce drużyny w trakcie rozgrywania przez nią meczu.

8. Zawodnicy zgłoszeni do PLRnW grają zgodnie z posiadaną klasyfikacją IWRF. Zawodnicy nieposiadający klasyfikacji IWRF grają zgodnie z Klasyfikacją Polską (Główny Klasyfikator Polski może wyrazić zgodę na używanie klasyfikacji narodowej u zawodników posiadających klasyfikację IWRF w uzasadnionych przypadkach).

9. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju zobowiązany jest posiadać aktualną kartę klasyfikacyjną (wydaną przez IWRF, PLRnW bądź drużynę). Zabrania się używania dowodów osobistych, wypisywania karty klasyfikacyjnej na zwykłej kartce papieru, itp.

10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rozgrywek jest oświadczenie o braku przeciwwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego.

11. Warunkiem uczestnictwa w sezonie ligowym jest zgłoszenie drużyny posiadającej minimum 6 zawodników. Zgłoszenia składane są do biura FAR. W trakcie trwania ligi mogą być zgłaszani nowi zawodnicy, jednak z wyprzedzeniem min. 1 miesiąc przed turniejem ligowym wraz ze zgłoszeniem do danego turnieju. Warunkiem zgłoszenia nowego zawodnika jest przesłanie do organizatorów jego pełnej dokumentacji (dane osobowe, oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o udostępnieniu wizerunku, akceptacja regulaminu kaucji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

12. Transfer zawodników w trakcie sezonu odbywa się na zasadzie porozumienia pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi drużynami, zgodnie z warunkami zgłoszenia do drużyny nowego zawodnika. Jeśli drużyny nie dojdą do porozumienia, zawodnik może wziąć udział w rozgrywkach jako członek nowego zespołu dopiero od początku kolejnego sezonu ligowego. W trakcie jednego sezonu zawodnik nie może zmienić drużyny więcej niż jeden raz. Każda drużyna może przyjąć zaś maksymalnie 2 zawodników z transferu. Transferu można dokonać z wyprzedzeniem min. 1 miesiąca przed turniejem ligowym (tak jak w przypadku nowych zawodników).

13. W poszczególnych turniejach FAR pokrywa koszt pobytu drużyny składającej się z minimum 5 i maksymalnie 8 zawodników, którym mogą towarzyszyć maksymalnie 2 osoby chodzące. Jeżeli drużyna nie jest w stanie zgłosić 5 zawodników na turniej, sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana przez Organizatora, a konsekwencją może być wykluczenie z rozgrywek do końca bieżącego sezonu (jeśli sprawa dotyczy ostatniego turnieju w sezonie, to wykluczenie będzie dotyczyło kolejnego sezonu). Dodatkowe osoby muszą indywidualnie wykupić nocleg i wyżywienie. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość pokrycia kosztu pobytu dodatkowych zawodników przez FAR po ówczesnym zgłoszeniu. Uczestnictwo w turnieju wiąże się z obowiązkiem wzięcia udziału we wszystkich elementach programowych zaplanowanych dla uczestnika – spotkaniach, meczach, zebraniach, szkoleniach.

14. W składzie drużyny mogą znajdować się zawodnicy zagraniczni, lecz w przypadku kiedy drużyna posiada więcej niż jednego zawodnika tylko jeden z nich może przebywać na boisku. Drużyna zobowiązuje się do wpłacenia przed turniejem kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł za każdego zawodnika zagranicznego. Zawodnik opłaca koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Regulamin kaucji określa sekcja 3.

15. Drużyny zobowiązane są do wpłacenia przed sezonem kaucji zwrotnej w wysokości 400 zł. Regulamin kaucji określa sekcja 3.

16. W trakcie trwania turniejów PLRnW w kwestii spożywania alkoholu wszystkich uczestników obowiązuje regulamin obiektu, w którym się znajdują:
a) Na obiektach sportowych – na terenie szkoły oraz ośrodków sportu i rekreacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
b) W hotelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na korytarzach oraz przestrzeganie ciszy nocnej w budynku od godziny 22:00 do 6:00.
c) Obowiązuje zachowanie całkowitej trzeźwości na wszelkiego rodzaju zebraniach, spotkaniach, szkoleniach oraz podczas klasyfikacji i rozgrywania zawodów sportowych (meczy).
d) Konsekwencją nieprzestrzegania zakazu może być zawieszenie dalszego udziału w bieżącym turnieju (zawieszenie na boisku lub wydalenie z imprezy) i dyskwalifikacja z kolejnego turnieju ligowego lub, w skrajnych przypadkach, całkowite zawieszenie udziału w rozgrywkach PLRnW. O rodzaju kary decydować będą organizatorzy Polskiej Ligi Rugby na Wózkach.

17. Za wszystkie szkody i dewastacje wyrządzone na terenie obiektów sportowych oraz hotelu do odpowiedzialności finansowej pociągnięte będą drużyny odpowiedzialne za zniszczenia. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" nie odpowiada finansowo za szkody wyrządzone przez uczestników, które wynikają z nieprzestrzegania wewnętrznego regulaminu turnieju lub regulaminu obiektu, w którym rozgrywane są zawody.

18. Termin zgłaszania zespołów upływa 22.02.2017 r. Zgłoszenia weryfikowane są przez organizatorów PLRnW. Informacja o zakwalifikowanych zespołach oraz podziale na grupy przedstawiona zostanie na stronie internetowej PLRnW.

19. Zgłoszone i zakwalifikowane zespoły zostaną podzielone na trzy ligi:

- Liga I   - 5 zespołów,

- Liga II  - 5 zespołów,

- Liga III - 5 zespołów.

20. Kwalifikacja odbywa się na podstawie rankingu z ubiegłego sezonu (nowe zespoły zostaną rozlosowane w Lidze III). Kolejne w sezonie turnieje ligowe odbywać się będą wg rankingu drużyn z poprzednich turniejów danego sezonu.

21. Zasady rozgrywania turniejów oraz sposoby wyłaniania zwycięzców precyzuje sekcja 2.

22. Zgłoszenie do PLRnW w sezonie 2017 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.

____________________________________________________________

SEKCJA 2. Turnieje Ligowe
____________________________________________________________

1. W sezonie 2017 w rozgrywkach PLRnW udział wezmie 15 zespołów.

2. Rozegrane zostaną 4 turnie ligowe:

I turniej ligi  II, III
II turniej ligi I, II
III turniej ligi I, III
IV turniej Puchar Polskiej Ligi Rugby na Wózkach 2017

3. Mecze rozgrywane będą na dwóch równoległych boiskach (systemem „każdy z każdym”). Zespoły walczą o miejsca 1-5 we wszystkich ligach. O końcowym miejscu w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. Za każde zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za porażkę 1 pkt., za walkower 0 pkt. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry zostaną rozegrane dogrywki (zgodnie z przepisami IWRF). Przy tej samej ilości punktów o końcowym miejscu w grupie po dwóch sesjach decydować będzie wynik bezpośrednich starć. W dalszej kolejności liczba punktów zdobytych w bezpośrednich starciach, globalna liczba punktów, a ostatecznie losowanie.

4. Po turnieju drużyny otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca:

        Liga I                                        Liga II
I miejsce   – 5 pkt.                        I miejsce    – 5 pkt.
II miejsce  – 4 pkt.                        II miejsce   – 4 pkt.
III miejsce – 3 pkt.                        III  miejsce – 3 pkt.
IV miejsce – 2 pkt.                        IV miejsce  – 2 pkt.
V miejsce  – 1 pkt.                        V miejsce   – 1 pkt.                                               

        Liga III
I miejsce   – 5 pkt.                       
II miejsce  – 4 pkt.                       
III miejsce – 3 pkt.                     
IV miejsce – 2 pkt.                       
V miejsce  – 1 pkt.                      

5.    Po turniejach ligowych ostatnia drużyna z grupy A spada do grupy B i pierwsza drużyna z grupy B awansuje do grupy A. Ostatnia drużyna z grupy B spada do grupy C a pierwsza drużyna z grupy C awansuje do grupy B. W przypadku zmiany systemu rozgrywek oraz podziału lig spadki oraz awanse dostosowane zostaną do nowego podziału.

6.    Na podstawie globalnej ilości punktów po dwóch turniejach dla każdej z lig wyłoniony zostanie Mistrz Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w sezonie 2017. Przy tej samej ilości punktów o końcowym miejscu w grupie decydować będzie wynik bezpośrednich starć. W dalszej kolejności liczba punktów zdobytych w bezpośrednich starciach oraz  globalna liczba punktów.

7. Miejsca zajęte w turniejach pucharowych będą podstawą do utworzenia lig w sezonie 2018. Jeżeli drużyna nie zgadza się z przydziałem do ligi w nowym sezonie wynikającego z rankingu końcowego, może zrezygnować z zajmowanej pozycji i tym samym otrzyma spadek do ostatniej ligi (zajmuje ostatnie miejsce w rankingu końcowym).

____________________________________________________________

SEKCJA 3. Kaucje
____________________________________________________________

1. Drużyna zgłaszająca się do udziału w sezonie ligowym zobowiązana jest do wpłacenia na konto FAR kaucji zwrotnej w wysokości 400 zł od drużyny (tytuł przelewu: nazwa drużyny - kaucja 2017). Kwota wpłacana jest na konto FAR przez przedstawiciela drużyny w terminie, który jest podany jako termin zgłaszania drużyn do sezonu (22.02.2017). Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest do przesłania imiennej listy osób zgłoszonych do sezonu wraz z pozostałymi oświadczeniami (oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o udostępnieniu wizerunku, akceptacja regulaminu kaucji i zgoda na prztwarzanie danych osobowych), potwierdzonych ich podpisami. Brak listy jest równoważny z nieuznaniem wpłaty kaucji przez księgowość. Jeżeli drużyna zgłasza do udziału w rozgrywkach nowego zawodnika, przedstawiciel zobowiązany jest do przesłania jego dokumentacji do organizatora (oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o udostępnieniu wizerunku, akceptacja regulaminu kaucji i zgoda na prztwarzanie danych osobowych).

2. Zwrot kaucji dokonywany jest przelewem na konto przedstawiciela drużyny po zakończeniu rozgrywek w sezonie, którego dotyczy kaucja.

3. Drużyna zgłaszająca do udziału w turnieju zawodnika zagranicznego zobowiązana jest do wpłacenia na konto FAR kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł. Kwota wpłacana jest na konto FAR w terminie, który jest podany jako termin zgłaszania drużyn do turnieju (22.02.2017). W przypadku potwierdzenia udziału w projekcie FAR poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego przez drużynę i nie dotarcia, bądź odwołania przyjazdu na turniej, kaucja za danego zawodnika zostanie w całości przeksięgowana jako darowizna na realizację celów statutowych FAR.  

4. Zgłoszenie do turnieju odbywa się na ok. 1 miesiąc przed zawodami. W przypadku potwierdzenia udziału w projekcie FAR poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego przez drużynę i nie dotarcia jednego bądź więcej uczestników na turniej bez uzasadnionej i udokumentowanej przyczyny, i bez poinformowania o tym organizatora, koszt pobytu danej osoby na turnieju zostanie w całości przeksięgowany z konta kaucji drużyny jako darowizna na realizację celów statutowych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (informacja zawarta jest w oświadczeniu do podpisania przez uczestnika w chwili potwierdzenia udziału w rozgrywkach ligowych). Jeżeli na skutek udokumentowanych wydarzeń losowych zawodnik nie może wziąć udziału w zawodach, nie zostanie on obciążony kosztem pobytu, a jego miejsce może zająć inny zawodnik z tej samej drużyny, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora (nie później niż 3 dni przed zawodami). Dokumentacja wydarzeń losowych (np. zwolnienie lekarskie) winno zostać dostarczone do biura FAR do 7 dni od zakończenia zawodów.

5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z turnieju, bądź późniejszego przyjazdu bez poinformowania o tym organizatora w terminie zgłaszania drużyny do turnieju, drużynie potrącona zostanie z konta kaucji kwota adekwatna do wydatków poniesionych na nieobecnego zawodnika przez FAR.

6. W przypadku wyjazdu uczestnika z turnieju FAR z powodów dyscyplinarnych (złamanie regulaminu rozgrywek)  lub nieuzasadnionej przyczyny, jego kaucja zostaje zaksięgowana jako darowizna na realizację celów statutowych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

7. Drużyny, których część kaucji została potrącona zgodnie z regulaminem w czasie trwania turnieju, zobowiązane są do wyrównania kaucji do 30 dni przed kolejnym turniejem. Brak wyrównania równoznaczny jest z dyskwalifikacją drużyny z danego turnieju ligowego.

____________________________________________________________

       * Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
IWRF    |    Forum